POSTER LİSTESİ

Poster No Bildiri başlığı Sorumlu Yazar
P01 Sağlık Lisans Programlarında Okuyan Öğrencilerin Yeni Coronavirus(2019 N-Cov) Enfeksiyonu(Covıd-19) Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları Tuğba Kaya
P02 Comparison of the number of cardiovascular admissions before and after Covid-19: Experience from Turkey EMCED KHALİL
P03 Triglyceride/Hdl-Cholesterol Ratio Is Associated With Microvascular Angina Ahmet Lütfü Sertdemir
P04 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Çalışanlarında Algılanan Stres ve Psikolojik Sağlamlık Ömer Faruk Boran
P05 Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencilerinin Covid-19 İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Pandemi Sürecinde Hekimliğe Bakış Açısındaki Değişiklik Dilek Özge ZİNCİR ERÇİN
P06 Neutrophils/lymphocytes ratio in children with pulmonary arterial hypertension secondary to congenital heart disease with left-to-right shunt Derya Arslan
P07 A Practıcal Experıence: Antı–SARS-CoV-2 Immunoglobulın M/G For Asymptomatıc Covid-19 Infectıon Among Healthcare Workers Bahadır Feyzioğlu
P08 Moleküler Laboratuvarımızda  Saptanan Covıd-19 Test-Vaka Oranları Yasemin Derya Gülseren
P09 Çocukluk Çağında Saptanan Artrit Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi Hatice Büyükoflaz
P10 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Bruselloz Tanısıyla İzlenen Hastaların Epidemiyolojik, Klinik Ve Laboratuar Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Muhammed Yaşar Kılınç
P11 SARS-COV2 Virüsü İle Enfekte Olmuş Hastalarda Gelişen Sekonder Bakteriyel Enfeksiyonların  Mikrobiyolojik Melek Bilgin
P12 COVİD-19 Pandemi döneminde kronik hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi Nurgül BOZKURT
P13 Bilateral Alt Ekstremitede  ve Testiküler Ağrı: Atipik Semptomlar ile COVID-19 Sunumu Handan Alay
P14 YouTube as an information source for pediatric cardiopulmonary resuscitation: a quality and reliability analysis of video content Derya Arslan
P15 Determination Of Silent Rheumatic Carditis In Patients Guided To Cardiology Polyclinic With Innocent Murmurs And Chest Pain Derya Arslan
P16 Mikrobiyoloji Hekimlerinin Bildirimi Zorunlu Hastalıklara Yaklaşımı (Ocak’2020) Tuğba Kaya
P17 Gaucher Hastalığı, Nadir Bir Olgu Sunumu Fahriye Kılınç
P18 AİLEVİ AKDEN+E44:E71İZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA ATOPİ PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Serhat Özkan
P19 COVİD 19 HASTALARININ DEMOGRAFİK İNCELENMESİ Güleser Akpınar
P20 MONOCYTE-TO-HDL CHOLESTEROL RATIO AND HEMATOLOGIC INDEXES OF INFLAMMATION IN THE PATIENTS WITH PTERYGIUM Selman Belviranlı
P21 SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN NADİR TÜMÖRÜ; IDH1 MUTANT NEGATİF (R132H) GLİOSARKOM-OLGU SUNUMU H.HASAN ESEN
P22 PERİTONEAL KARSİNOMATOZİSİ BULUNAN HASTADA TANI ZORLUĞUNA NEDEN OLAN PELVİK LENF NODUNDA BENİGN MÜLLERİAN ENDOSERVİKAL TİP İNKLÜZYON, OLGU SUNUMU Zülal Taflıoğlu
P23 KOLAYLIKLA ATLANABİLECEK BİR DURUM; KARACİĞERDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TUTULUMU Zülal Taflıoğlu
P24 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN AKUT ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ HASTALARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yakup Alsancak
P25 TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE OSTEOSARKOM Rabia Alakuş
P26 AYNI OVERDE BİRLİKTELİK GÖSTEREN EPİDERMOİD KİST VE MİKROSKOPİK İNSİDENTAL GRANÜLOZA HÜCRELİ PROLİFERASYON, OLGU SUNUMU Rabia Alakuş
P27 COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİNDE KANSER TEDAVİSİ YÖNETİMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Selvi Tabak Dinçer
P28 TESTİSİN NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRÜ; EPİDERMOİD KİST TANISI VERMEK GERÇEKTEN KOLAY MI? Fulya Gökalp
P29 KORPUS UTERİDE NADİR GÖRÜLEN BİR MYOM TÜRÜ; LİPOLEİOMYOM AYIRICI TANISINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? OLGU SUNUMU Fulya Gökalp
P30 Din ve Dindarlık Bağlamında Covid-19 Algısı ve Başa Çıkma Hasan Kaplan
P31 COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE HEMODİYALİZ ÇALIŞANLARININ ANKSİYETE DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan Türkmen
P32 OUTBREAK ANXIETY SCALE; DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY Elif Köse
P33 LARENKSTE VERRÜKÖZ SKUAMÖZ PROLİFERASYON; VERRÜKÖZ KARSİNOM VE VERRÜKÖZ HİPERPLAZİ AYRIMI ? Özge Aydın
P34 THE USE OF HYDROXYCHLOROQUINE PLUS AZITHROMYCIN AND EARLY HOSPITAL ADMISSION ARE BENEFICIAL IN COVID-19 PATIENTS: TURKEY EXPERIENCE WITH REAL-LIFE DATA Elif tanrıverdi
P35 SAĞLIKLI SONUÇLANMIŞ 1300 GEBELİKTE ANNELERİN HASTALIKLARI VE BEBEKLERİN DEMOGRAFİK VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Fatma Hilal Yılmaz
P36 TÜRKİYE’DE LİNEER REGRESYON KULLANARAK KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNİN MODELLENMESİ Ayşenur Sandalcı
P37 BAŞ-BOYUN BÖLGESİNİN İNFLAMASYON BELİRGİN ANDİFERANSİYE PLEOMORFİK SARKOMU, OLGU SUNUMU Nazlı Türk
P38 SARS-CoV-2 BULAŞ VE KORUNMA YOLLARI Sümeyye Nur Budak
P39 COVID 19 PANDEMİSİ SAĞLIK İLETİŞİMİ ÖNERİLERİ Hacer Demirköse
P40 NEOPLAZMI TAKLİT EDEN KSANTOGRANÜLOMATÖZ OSTEOMİYELİT, NADİR BİR Rabia Alakuş
P41 COVID-19 BULAŞI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esma Eren
P42 TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİSİNİN EPİDEMİYOLOJİK İNCELENMESİ Tayfun Kuçlu
P43 THE SLEEP QUALITY, POSTPARTUM DEPRESSION AND BREASTFEEDING SELF-EFFICACY OF THE MOTHERS GAVE BIRTH DURING THE SARS-COV-2 PANDEMIC. Osman Samet Günkaya
P44 BOYUN BÖLGESİNDE NADİR BİR TÜMÖR: PARATRAKEAL RABDOMYOM OLGU SUNUMU Özge Aydın
P45 COVID 19 PNÖMONİLİ HASTADA FAVİPRAVİR İLE TEDAVİ EDİLEN BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ TABLOSU Sevil Alkan Çeviker
P46 DENTAL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 VE ENFEKSİYON KONTROLÜNE İLİŞKİN BİLGİ, ALGI VE TUTUMLARI: ANKET ÇALIŞMASI Merve Abaklı İnci
P47 COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTANEMİZDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN ÖNCEKİ DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Bahadır Feyzioğlu
P48 COVID-19 TOPLUMDA KORUNMA ÖNLEMLERİ Mert Babacanoğlu
P49 ÇOCUK VAKADA NADİR BİR TONSİL LEZYONU: TONSİLLER LENFANJİYOMATÖZ POLİP Okancan Yılmaz
P50 COVID-19 POZİTİF GEBEDE ACİL SEZARYEN ANESTEZİSİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU Bedirhan Güzel
P51 COVID-19 HASTALARINDA KARACİĞER FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ Hayrettin Yavuz
P52 COVID-19 TANILI BİR GEBENİN GEBELİKTEN DOĞUMA KADARKİ TAKİBİ Taylan Önder
P53 TANI KOYMADA ZORLANILAN BİR COVİD-19 PNÖMONİSİ Safiye Bilge Güçlü Kayta
P54 BİSİTOPENİ ve PANSİTOPENİSİ OLAN ÇOCUK HASTALARIN ETİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Serdar Akın Maraş
P55 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE HASTALARIN BİR ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİĞİNE BAŞVURU SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ Hazal Özer
P56 COVID-19 SALGININDA PERSONEL SAĞLIĞI “RİSKLER VE ÖNLEMLER” Songül Yorgun
P57 HASTANEMİZDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SARS-COV-2 HIZLI ANTİKOR TESTLERİ VE ELISA ANTİKOR TESTLERİNİN SONUÇLARI Gökçe Kader Arslan
P58 COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTANEMİZ YOĞUN BAKIMINDA YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN ÖNCEKİ DÖNEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Bahadır Feyzioğlu
P59 PANDEMİ GÜNLERİNDE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ÜSTLENDİĞİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Feride Aydın
P60 COVID-19 TANILI HASTALARDA SEKONDER BAKTERİYEL ENFEKSİYON ORANLARI Esra Araç
P61 COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE GENEL KARANTİNA UYGULAMALARI SONRASI YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE DENETİMLİ AÇILMA SÜRECİNİN PLANLANMASI Tevhide Ziver
P62 PATOLOJİ LABORATUARLARINDA COVİD-19 MARUZİYETİNE KARŞI ALINMASI GEREKLİ GÜNCEL TEDBİRLER Nazlı Türk
P63 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE COVID-19 DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Ömer Faruk Karabulut
P64 FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER MAY NOT BE THE CAUSE OF ABDOMINAL ATTACKS IN MEDITERRANEAN PEOPLE: DO NOT DISMISS HEREDITARY ANGIOEDEMA! Şevket Arslan
Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.covid19symposium.com sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2020